ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Εξετάζουμε την αγορά...
Ni konsideras la aĉeto de...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία.
Ni ŝatus meti ordon.
ทางการและสุภาพ
Επισυνάπτεται η παραγγελία της εταιρίας μας για...
Vi trovos nian firman ordon por...
ทางการ สุภาพ
Επισυνάπτεται η παραγγελία μας.
Vi trovos vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Έχουμε μια σταθερή ζήτηση για..., και έτσι θα θέλαμε να παραγγείλουμε...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
ทางการและสุภาพ
Με την παρούσα θα θέλαμε να κάνουμε την παραγγελία μας για...
Ni metas nian ordon por...
ทางการและโดยตรง
Επιθυμούμε να αγοράσουμε... από εσάς.
Ni intencas aĉeti...
ทางการ โดยตรง
Είστε σε θέση να δεχτείτε και να κάνετε μια παραγγελία για... στην τιμή...;
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ανυπομονούμε να λάβουμε την γραπτή βεβαίωση σας.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία αποστολής και την τιμή με φαξ;
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
ทางการ สุภาพ
Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Η παραγγελία σας βρίσκεται υπό επεξεργασία, και αναμένουμε να την έχουμε έτοιμη για αποστολή πριν...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
ทางการ สุภาพ
Σύμφωνα με προφορικές συμφωνίες μας, σας στέλνουμε το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψετε.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
ทางการ โดยตรง
Βρείτε συνημμένα δύο αντίτυπα του συμβολαίου.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
ทางการ โดยตรง
Παρακαλούμε στείλτε μας ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του συμβολαίου το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
ทางการ โดยตรง
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας.
Ni konfirmas vian mendon.
ทางการและสุภาพ
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την προφορική συμφωνία μας από...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
ทางการ โดยตรง
Αποδεχόμαστε τους όρους πληρωμής σας και επιβεβαιώνουμε ότι η πληρωμή θα γίνει με ενέγγυα πίστωση / διεθνή ταχυδρομική επιταγή / τραπεζικό έμβασμα.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
ทางการ โดยตรง
Μόλις λάβαμε φαξ σας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία όπως έχει οριστεί.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
ทางการ โดยตรง
Παρέχουμε αυτή την παραγγελία δειγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση πρέπει να γίνει πριν από...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
ทางการ โดยตรง
Τα αγαθά σας θα αποσταλούν μέσα σε... μέρες/εβδομάδες/μήνες.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε την παραγγελία μας από... σε...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Θα ήταν δυνατόν να αυξηθεί η παραγγελία μας από... σε...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί η παραγγελία μέχρι...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα εμπορεύματα σας μέχρι...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
ทางการ สุภาพ
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αυτή η παραγγελία δεν θα είναι έτοιμη για αποστολή αύριο.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας αλλού.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας σε άλλη εταιρεία.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Δυστυχώς, αυτά τα αντικείμενα δεν είναι πλέον διαθέσιμο / έχουν εξαντληθεί, γι 'αυτό θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις σας δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές για να είναι βιώσιμη η παραγγελία.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
ทางการ สุภาพ
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας γιατί...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
ทางการ สุภาพ
Θα θέλαμε να ακυρώσουμε την παραγγελία μας. Ο αριθμός παραγγελίας είναι...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
ทางการและโดยตรง
Είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την παραγγελία μας λόγω...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
ทางการ โดยตรง
Αφού δεν είσαστε διατεθειμένοι να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή, λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε την παραγγελία.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να ακυρώσουμε την παραγγελία μας για...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก