ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Harkitsemme ... ostoa...
Ni konsideras la aĉeto de...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Ni ŝatus meti ordon.
ทางการและสุภาพ
Liitteenä sitova tilauksemme...
Vi trovos nian firman ordon por...
ทางการ สุภาพ
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Vi trovos vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
ทางการและสุภาพ
Täten jätämme tilauksemme...
Ni metas nian ordon por...
ทางการและโดยตรง
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Ni intencas aĉeti...
ทางการ โดยตรง
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
ทางการ สุภาพ
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
ทางการ สุภาพ
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
ทางการ โดยตรง
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
ทางการ โดยตรง
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
ทางการ โดยตรง
Täten vahvistamme tilauksenne.
Ni konfirmas vian mendon.
ทางการและสุภาพ
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
ทางการ โดยตรง
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
ทางการ โดยตรง
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
ทางการ โดยตรง
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
ทางการ โดยตรง
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
ทางการ สุภาพ
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
ทางการ สุภาพ
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
ทางการ สุภาพ
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
ทางการ สุภาพ
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
ทางการ สุภาพ
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
ทางการ สุภาพ
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
ทางการและโดยตรง
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
ทางการ โดยตรง
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก