ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando adquirir...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ni ŝatus meti ordon.
Quisiéramos hacer un pedido.
ทางการและสุภาพ
Vi trovos nian firman ordon por...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
ทางการ สุภาพ
Vi trovos vian ordon.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
ทางการ สุภาพ
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
ทางการและสุภาพ
Ni metas nian ordon por...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
ทางการและโดยตรง
Ni intencas aĉeti...
Deseamos adquirir...
ทางการ โดยตรง
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
ทางการ สุภาพ
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
ทางการ สุภาพ
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
ทางการ โดยตรง
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
ทางการ โดยตรง
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
ทางการ โดยตรง
Ni konfirmas vian mendon.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
ทางการและสุภาพ
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
ทางการ โดยตรง
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
ทางการ โดยตรง
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
ทางการ โดยตรง
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
ทางการ โดยตรง
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
ทางการ สุภาพ
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
ทางการ สุภาพ
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
ทางการ สุภาพ
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
ทางการ สุภาพ
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
ทางการ สุภาพ
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
ทางการ สุภาพ
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
ทางการ สุภาพ
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
ทางการและโดยตรง
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
ทางการ โดยตรง
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก