ภาษาฟินนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Wij overwegen de aanschaf van ...
Harkitsemme ... ostoa...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
ทางการและสุภาพ
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Liitteenä sitova tilauksemme...
ทางการ สุภาพ
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
ทางการ สุภาพ
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
ทางการและสุภาพ
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Täten jätämme tilauksemme...
ทางการและโดยตรง
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
ทางการ โดยตรง
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
ทางการ สุภาพ
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
ทางการ สุภาพ
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
ทางการ โดยตรง
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
ทางการ โดยตรง
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
ทางการ โดยตรง
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Täten vahvistamme tilauksenne.
ทางการและสุภาพ
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
ทางการ โดยตรง
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
ทางการ โดยตรง
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
ทางการ โดยตรง
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
ทางการ โดยตรง
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
ทางการ สุภาพ
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
ทางการ สุภาพ
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
ทางการ สุภาพ
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
ทางการ สุภาพ
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
ทางการ สุภาพ
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
ทางการ สุภาพ
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
ทางการ สุภาพ
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
ทางการและโดยตรง
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
ทางการ โดยตรง
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก