ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Wij overwegen de aanschaf van ...
Vi overveje et køb af...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Vi vil gerne angive en ordre.
ทางการและสุภาพ
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
ทางการ สุภาพ
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Vedlagt vil du finde din ordre
ทางการ สุภาพ
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
ทางการและสุภาพ
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Vi angiver hermed en ordre på...
ทางการและโดยตรง
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
ทางการ โดยตรง
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
ทางการ สุภาพ
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
ทางการ สุภาพ
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
ทางการ โดยตรง
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
ทางการ โดยตรง
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
ทางการ โดยตรง
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Vi bekræfter hermed din ordre.
ทางการและสุภาพ
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
ทางการ โดยตรง
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
ทางการ โดยตรง
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
ทางการ โดยตรง
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
ทางการ โดยตรง
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
ทางการ สุภาพ
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
ทางการ สุภาพ
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
ทางการ สุภาพ
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
ทางการ สุภาพ
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
ทางการ สุภาพ
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
ทางการ สุภาพ
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
ทางการ สุภาพ
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
ทางการและโดยตรง
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
ทางการ โดยตรง
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก