ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ธุรกิจ | ลำดับ

ลำดับ - การจัดเรียง

Uvažujeme o koupi...
Nous considérons l'achat de...
ทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Chtěli bychom zadat objednávku.
Nous voudrions passer une commande.
ทางการและสุภาพ
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
ทางการ สุภาพ
V příloze najdete naší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
ทางการ สุภาพ
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
ทางการและสุภาพ
Tímto zadáváme objednávku na...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
ทางการและโดยตรง
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Nous désirons vous acheter...
ทางการ โดยตรง
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
ทางการและสุภาพ

ลำดับ - ยอมรับ

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
ทางการ สุภาพ
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
ทางการ สุภาพ
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
ทางการ โดยตรง
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
ทางการ โดยตรง
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
ทางการ โดยตรง
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
ทางการและสุภาพ
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
ทางการ โดยตรง
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
ทางการ โดยตรง
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
ทางการ โดยตรง
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
ทางการ โดยตรง
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
ทางการ โดยตรง

ลำดับ - รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนการส่งของ

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
ทางการ สุภาพ
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
ทางการ สุภาพ
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
ทางการ สุภาพ
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
ทางการ สุภาพ
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
ทางการ สุภาพ

ลำดับ - การยกเลิก

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
ทางการ สุภาพ
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
ทางการ สุภาพ
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
ทางการ สุภาพ
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
ทางการและโดยตรง
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
ทางการ โดยตรง
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก