ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
เรียนท่าน
Dear Sir,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
เรียนท่าน
Dear Madam,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
เรียนท่าน
Dear Sir / Madam,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
เรียน จอห์น
Dear John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
We are writing to you regarding…
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
We are writing in connection with...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
เพิ่มเข้ามาจาก...
Further to…
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
อ้างอิงมาจาก...
With reference to…
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
I am writing to enquire about…
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you mind if…
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you be so kind as to…
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
I would be most obliged if…
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
I would be grateful if you could...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
เราสนใจที่จะได้รับ...
We are interested in obtaining/receiving…
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
You are urgently requested to…
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
What is your current list price for…
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
It is our intention to…
บทสนทนาทางการ โดยตรง
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
We carefully considered your proposal and…
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
If we can be of any further assistance, please let us know.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
ทางการ สุภาพ
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you require any further information, feel free to contact me.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
I look forward to the possibility of working together.
ทางการ สุภาพ
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Thank you for your help in this matter.
ทางการ สุภาพ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
I look forward to discussing this with you.
ทางการ โดยตรง
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
If you require more information ...
ทางการ โดยตรง
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
We appreciate your business.
ทางการ โดยตรง
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
ทางการ ตรงอย่ามาก
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
ด้วยความเคารพ
Yours faithfully,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
ด้วยความเคารพ
Respectfully yours,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
ด้วยความนับถือ
Regards,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน