ภาษารัสเซีย | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
Уважаемые...
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Apreciados Señores:
Уважаемые...
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quien pueda interesar
Уважаемые...
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Querido Juan:
Привет, Иван!
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Con relación a...
Ввиду...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
En referencia a...
В отношении...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

¿Sería posible...
Вы не против, если...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Es nuestra intención...
Мы намерены...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
ทางการ สุภาพ
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ทางการ สุภาพ
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
ทางการ โดยตรง
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
ทางการ โดยตรง
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
ทางการ โดยตรง
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Se despide cordialmente,
С уважением...
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Atentamente,
С уважением...
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Respetuosamente,
С уважением ваш...
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Saludos,
С уважением...
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Saludos,
С уважением...
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน