ภาษาไทย | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Уважаемый г-н ...
เรียนท่าน
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемая госпожа
เรียนท่าน
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Уважаемые...
เรียนท่าน
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Уважаемые...
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Привет, Иван!
เรียน จอห์น
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Пишем вам по поводу...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Ввиду...
เพิ่มเข้ามาจาก...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
В отношении...
อ้างอิงมาจาก...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Вы не против, если...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Будьте любезны...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Буду очень благодарен, если...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะได้รับ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Вам необходимо срочно...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Мы были бы признательны, если..
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Мы намерены...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
ทางการ สุภาพ
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ทางการ สุภาพ
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
ทางการ สุภาพ
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
ทางการ สุภาพ
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
ทางการ โดยตรง
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
ทางการ โดยตรง
Мы ценим ваш вклад
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
ทางการ โดยตรง
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
С уважением...
ด้วยความเคารพ
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
С уважением...
ขอแสดงความนับถือ
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
С уважением...
ด้วยความเคารพ
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
С уважением...
ด้วยความนับถือ
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน