ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
ทางการ สุภาพ
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
ทางการ สุภาพ
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
ทางการ สุภาพ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
ทางการ สุภาพ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ทางการ โดยตรง
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
ทางการ โดยตรง
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ทางการ โดยตรง
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Abraços,
Hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน