ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Vážený pane prezidente,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane/Vážená paní,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní Smithová,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Milý Johne,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Escrevemos a respeito de...
Obracíme se na vás ohledně...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Escrevemos em atenção a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Em relação à/ao ...
V návaznosti na...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Em atenção à/ao...
V návaznosti na...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Escrevo-lhe para saber sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Escrevo-lhe em nome de...
Píši Vám jménem...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vadilo by Vám, kdyby...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Teria a gentileza de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Eu ficaria muito satisfeito se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Nós estamos interessados em obter/receber...
Máme zájem o získání/obdržení...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Devo perguntar-lhe se...
Musím vás požádat, zda...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
O senhor poderia recomendar...
Mohl(a) byste doporučit...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós ficaríamos agradecidos se...
Byli bychom vděční, kdyby...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Qual a lista atual de preços de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
É a nossa intenção...
Naším záměrem je, aby...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Lamentamos informar que...
Je nám líto vás informovat, že...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Děkuji Vám předem...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
ทางการ สุภาพ
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ทางการ สุภาพ
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Těším se na možnou spolupráci.
ทางการ สุภาพ
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
ทางการ สุภาพ
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
ทางการ โดยตรง
Caso precise de maiores informações...
Pokud budete potřebovat více informací...
ทางการ โดยตรง
Nós prezamos o seu negócio.
Vážíme si vaší práce.
ทางการ โดยตรง
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Eu espero ter notícias suas em breve.
Těším se na Vaší odpověď.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Cordialmente,
S pozdravem,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Atenciosamente,
Se srdečným pozdravem,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Com elevada estima,
S úctou,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Abraços,
S pozdravem, / Zdravím,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน