ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Hyvä John,
Estimata John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Koskien...
Plu al...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Viitaten...
Kun referenco al...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
ทางการ สุภาพ
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ทางการ สุภาพ
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ทางการ สุภาพ
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ทางการ สุภาพ
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
ทางการ โดยตรง
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
ทางการ โดยตรง
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
ทางการ โดยตรง
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Kunnioittavasti,
Altestime,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Terveisin,
Ĉion bonan,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน