ภาษาไทย | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Kara Sinjoro Prezidanto,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Estimata sinjoro,
เรียนท่าน
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino,
เรียนท่าน
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนท่าน
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Estimataj sinjoroj,
เรียน ท่านทั้งหลาย
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Estimata John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Estimata John,
เรียน จอห์น
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Ni skribas al vi pri...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Ni skribas en rilato kun...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Plu al...
เพิ่มเข้ามาจาก...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Kun referenco al...
อ้างอิงมาจาก...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Mi skribas por demandi pri...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Mi skribas al vi nome de...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Ĉu vi kontraŭus, se...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Mi estus plej dankema, se...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus dankema, se vi povus...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
เราสนใจที่จะได้รับ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Mi devas peti vin, ĉu...
ฉันต้องถามคุณว่า...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Ĉu vi povas rekomendi...
คุณช่วยแนะนำ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi estas urĝe petita al...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni estus dankemaj, se...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Kio estas via nuna listoprezo por...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ĝi estas nia intenco...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Ni bedaŭras informi vin, ke...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Antaŭdankon…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
ทางการ สุภาพ
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ทางการ สุภาพ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
ทางการ สุภาพ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
ทางการ สุภาพ
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
ทางการ โดยตรง
Se vi bezonas pli informon...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
ทางการ โดยตรง
Ni dankas vian negocon.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
ทางการ โดยตรง
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Altestime,
ด้วยความเคารพ
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Altestime,
ขอแสดงความนับถือ
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Altestime,
ด้วยความเคารพ
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Ĉion bonan,
ด้วยความนับถือ
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน