ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Estimata John,
Bäste John,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Plu al...
Vidare till ...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
ทางการ สุภาพ
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
ทางการ สุภาพ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
ทางการ สุภาพ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
ทางการ สุภาพ
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ทางการ โดยตรง
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
ทางการ โดยตรง
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ทางการ โดยตรง
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Altestime,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Altestime,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Ĉion bonan,
Hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน