ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - ธุรกิจ | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ, ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน + ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด + รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิด

Vážený pane prezidente,
Stimate Domnule Preşedinte,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตัวเอง
Vážený pane,
Stimate Domnule,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Vážený pane/Vážená paní,
Stimate Domnule/Doamnă,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Dobrý den,
Stimaţi Domni,
ทางการ เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Všem zainteresovaným stranám,
În atenţia celor interesaţi,
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
ทางการ ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว ทราบชื่อ
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Milý Johne Smith,
Dragă Mihai Popescu,
ทางการน้อยลง เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Milý Johne,
Dragă Mihai,
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Obracíme se na vás ohledně...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vă scriem în legătură cu...
ทางการ อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
V návaznosti na...
În legătură cu...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
V návaznosti na...
Referitor la...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Píši vám, abych vás informoval o...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัวคุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Píši Vám jménem...
Vă adresez această scrisoare în numele...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Vaše společnost mi byla doporučena...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ

จดหมาย - ตัวเนื้อเรื่องหลัก

Vadilo by Vám, kdyby...
V-ar deranja dacă....
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Sunteţi amabil să...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Aş fi profund recunoscător dacă...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Máme zájem o získání/obdržení...
Ne interesează să obţinem/primim...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Musím vás požádat, zda...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Mohl(a) byste doporučit...
Îmi puteţi recomanda...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Trimiteţi-mi, vă rog...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Byli bychom vděční, kdyby...
V-am fi recunoscători dacă...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพในฐานะของบริษัท
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Naším záměrem je, aby...
Intenţia noastră este să...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
ทางการ นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Je nám líto vás informovat, že...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุรกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ

จดหมาย - การปิดท้าย

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Děkuji Vám předem...
Vă mulţumesc anticipat...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
ทางการ สุภาพ
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
ทางการ สุภาพ
Těším se na možnou spolupráci.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
ทางการ สุภาพ
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
ทางการ สุภาพ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
ทางการ โดยตรง
Pokud budete potřebovat více informací...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
ทางการ โดยตรง
Vážíme si vaší práce.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
ทางการ โดยตรง
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Těším se na Vaší odpověď.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
S pozdravem,
Cu stimă,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Se srdečným pozdravem,
Cu sinceritate,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
S úctou,
Cu respect,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป รู้จักชื่อคนส่ง
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
S pozdravem, / Zdravím,
Cu bine,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกัน