ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Encontrará adjunta la factura número...
ทางการ สุภาพ
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
La factura pro forma será enviada por fax.
ทางการ โดยตรง
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
ทางการ โดยตรง
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
El monto total a pagar es...
ทางการ โดยตรง
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
ทางการ สุภาพ
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
ทางการ สุภาพ
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
ทางการ สุภาพ
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
ทางการ โดยตรง
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
ทางการ โดยตรง
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
ทางการและสุภาพ