ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
For my services I kindly request the following payment…
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Please find enclosed invoice no. … for …
ทางการ สุภาพ
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
The pro forma invoice will be faxed.
ทางการ โดยตรง
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Payable immediately after the receipt of the goods.
ทางการ โดยตรง
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
The total amount payable is…
ทางการ โดยตรง
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
It is our company policy to invoice only in Euros.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
May we remind you that your payment for...is overdue.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
ทางการ สุภาพ
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
ทางการ สุภาพ
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
ทางการ สุภาพ
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Our records show that the invoice still has not been paid.
ทางการ โดยตรง
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Please send your payment promptly.
ทางการ โดยตรง
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
We have not yet received payment for…
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
ทางการและสุภาพ