ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Encontrará adjunta la factura número...
ทางการ สุภาพ
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
La factura pro forma será enviada por fax.
ทางการ โดยตรง
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
ทางการ โดยตรง
Suma totală de plată este...
El monto total a pagar es...
ทางการ โดยตรง
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
ทางการ สุภาพ
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
ทางการ สุภาพ
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
ทางการ สุภาพ
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
ทางการ โดยตรง
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
ทางการ โดยตรง
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
ทางการและสุภาพ