ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Encontra-se anexa a fatura nº.
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
ทางการ สุภาพ
A fatura pro forma será enviada por fax.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
ทางการ โดยตรง
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
ทางการ โดยตรง
O valor total a pagar é...
A fizetendő összeg összesen ...
ทางการ โดยตรง
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
ทางการ สุภาพ
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
ทางการ สุภาพ
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
ทางการ สุภาพ
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
ทางการ โดยตรง
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
ทางการ โดยตรง
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
ทางการและสุภาพ