ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
ทางการ สุภาพ
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
ทางการ โดยตรง
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
ทางการ โดยตรง
Il totale dovuto è...
Det totale beløb der skal betales er...
ทางการ โดยตรง
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
ทางการ สุภาพ
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
ทางการ สุภาพ
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
ทางการ สุภาพ
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
ทางการ โดยตรง
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
ทางการ โดยตรง
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
ทางการและสุภาพ