ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
ทางการ สุภาพ
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
La proforma fakturo estos faksato.
ทางการ โดยตรง
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
ทางการ โดยตรง
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
La tuta pagebla kvanto estas...
ทางการ โดยตรง
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
ทางการ สุภาพ
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
ทางการ สุภาพ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
ทางการ สุภาพ
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
ทางการ โดยตรง
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
ทางการ โดยตรง
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
ทางการและสุภาพ