ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
ทางการ สุภาพ
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Proforma faktura bude poslána faxem.
ทางการ โดยตรง
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Splatné ihned po obdržení zboží.
ทางการ โดยตรง
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Celková splatná částka je...
ทางการ โดยตรง
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
ทางการ สุภาพ
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
ทางการ สุภาพ
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
ทางการ สุภาพ
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
ทางการ โดยตรง
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
ทางการ โดยตรง
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
ทางการและสุภาพ