ภาษาดัช | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
ทางการ สุภาพ
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
ทางการ โดยตรง
Sofort fällig nach Wareneingang.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
ทางการ โดยตรง
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Het te betalen totaalbedrag is ...
ทางการ โดยตรง
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
ทางการ สุภาพ
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
ทางการ สุภาพ
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
ทางการ สุภาพ
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
ทางการ โดยตรง
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
ทางการ โดยตรง
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
ทางการและสุภาพ