ภาษาโปลิช | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
ทางการ สุภาพ
La proforma fakturo estos faksato.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
ทางการ โดยตรง
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Płatne przy odbiorze.
ทางการ โดยตรง
La tuta pagebla kvanto estas...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
ทางการ โดยตรง
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
ทางการ สุภาพ
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
ทางการ สุภาพ
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
ทางการ สุภาพ
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
ทางการ โดยตรง
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
ทางการ โดยตรง
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
ทางการและสุภาพ