ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

For my services I kindly request the following payment…
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please find enclosed invoice no. … for …
Vi trovos la fakturon no. ... por...
ทางการ สุภาพ
The pro forma invoice will be faxed.
La proforma fakturo estos faksato.
ทางการ โดยตรง
Payable immediately after the receipt of the goods.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
ทางการ โดยตรง
The total amount payable is…
La tuta pagebla kvanto estas...
ทางการ โดยตรง
It is our company policy to invoice only in Euros.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

May we remind you that your payment for...is overdue.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
ทางการ สุภาพ
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
ทางการ สุภาพ
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
ทางการ สุภาพ
Our records show that the invoice still has not been paid.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
ทางการ โดยตรง
Please send your payment promptly.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
ทางการ โดยตรง
We have not yet received payment for…
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
ทางการและสุภาพ