ภาษาสเปน | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Encontrará adjunta la factura número...
ทางการ สุภาพ
Proforma faktura bude poslána faxem.
La factura pro forma será enviada por fax.
ทางการ โดยตรง
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
ทางการ โดยตรง
Celková splatná částka je...
El monto total a pagar es...
ทางการ โดยตรง
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
ทางการ สุภาพ
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
ทางการ สุภาพ
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
ทางการ สุภาพ
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
ทางการ โดยตรง
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
ทางการ โดยตรง
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
ทางการและสุภาพ