ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ธุรกิจ | ใบแจ้งราคา

ใบแจ้งราคา - การแจ้ง

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Merci de régler le montant suivant...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
ทางการ สุภาพ
Proforma faktura bude poslána faxem.
La facture pro forma sera faxée.
ทางการ โดยตรง
Splatné ihned po obdržení zboží.
Réglable directement après réception des biens.
ทางการ โดยตรง
Celková splatná částka je...
La montant total à payer est de...
ทางการ โดยตรง
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก

ใบแจ้งราคา - การตั้งเตือน

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
ทางการ สุภาพ
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
ทางการ สุภาพ
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
ทางการ สุภาพ
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
ทางการ โดยตรง
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
ทางการ โดยตรง
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
ทางการและสุภาพ