ภาษาดัช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Stimate Domnule,
Geachte heer
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Stimate Domnul/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
În atenţia cui este interesat,
Geachte dames en heren
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Stimate Domnule Popescu,
Geachte heer Jansen
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Stimată Domnişoară Ionescu,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dragă Andreea Popescu,
Beste meneer Jansen
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dragă Mihai,
Beste Jan
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Vă scriem cu privire la...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Referitor la...
Ten aanzien van ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Vă scriu în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

V-ar deranja dacă...
Zou u het erg vinden om ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Aţi fi atât de amabil încât să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คำขอทางการ สุภาพ
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
คำขอทางการ สุภาพ
Aş dori să ştiu dacă...
Ik zou u willen vragen, of ...
คำขอทางการ สุภาพ
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
คำขอทางการ โดยตรง
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คำขอทางการ โดยตรง
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
V-am rămâne recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
คำถามทางการ โดยตรง
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
คำถามทางการ โดยตรง
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
Ataşamentul este în formatul...
De bijlage is in ... formaat.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ทางการ สุภาพ
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
ทางการ สุภาพ
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ทางการ สุภาพ
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
ทางการ สุภาพ
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ทางการ สุภาพ
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ทางการ โดยตรง
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ทางการ โดยตรง
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
ทางการ โดยตรง
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Cu respect,
Hoogachtend,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Cu bine,
Groeten,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน