ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

친애하는 사장님께,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
관계자님께 드립니다.
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
사모님께 드립니다.
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
친애하는 관계자님께 드립니다.
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
친애하는 여러분께 드립니다.
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
관계자분(들)께 드립니다.
A quem possa interessar,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
친애하는 최철수님,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
친애하는 김민정님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
친애하는 김선영님,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
친애하는 최유라님,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
친애하는 홍두깨씨,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
친애하는 미영씨,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Nós escrevemos a respeito de...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Nós escrevemos em atenção à/ao...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
...에 관하여 말씀드리자면,
A respeito de..
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...에 대해서 언급하자면,
Com referência a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Escrevo-lhe para saber sobre...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
...를 대신하여 글을 드립니다.
Escrevo-lhe em nome de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Sua empresa foi altamente recomendada por...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Eu ficaria muito satisfeito se...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
...를 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คำขอทางการ สุภาพ
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Nós estamos interessados em obter/receber...
คำขอทางการ สุภาพ
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Devo perguntar-lhe se...
คำขอทางการ สุภาพ
...를 추천해 주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คำขอทางการ โดยตรง
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คำขอทางการ โดยตรง
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Nós ficaríamos agradecidos se...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Qual a lista atual de preços de...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
คำถามทางการ โดยตรง
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
คำถามทางการ โดยตรง
저희의 목적은 ... 입니다.
É a nossa intenção...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Lamentamos informar que...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
O anexo está no formato...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ทางการ สุภาพ
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
미리 감사의 말씀 드리며...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
ทางการ สุภาพ
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ทางการ สุภาพ
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ทางการ สุภาพ
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ทางการ สุภาพ
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ทางการ โดยตรง
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Caso precise de maiores informações...
ทางการ โดยตรง
당신의 수고에 감사드립니다.
Nós prezamos o seu negócio.
ทางการ โดยตรง
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
조만간 답장 받길 기대합니다.
Espero ter notícias suas em breve.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
... (자신의 이름) 드림,
Cordialmente,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
... (자신의 이름) 드림,
Atenciosamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
... (자신의 이름) 드림,
Com elevada estima,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
.... 보냄,
Lembranças,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
.... 보냄,
Abraços,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน