ภาษาเกาหลี | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

拝啓
・・・・様
친애하는 사장님께,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
拝啓
관계자님께 드립니다.
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
拝啓 
사모님께 드립니다.
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
拝啓
친애하는 관계자님께 드립니다.
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
拝啓 
친애하는 여러분께 드립니다.
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
関係者各位
관계자분(들)께 드립니다.
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
拝啓
・・・・様
친애하는 최철수님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
친애하는 김민정님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
친애하는 김선영님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
拝啓
・・・・様
친애하는 최유라님,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
佐藤太郎様
친애하는 홍두깨씨,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
佐藤太郎様
친애하는 미영씨,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
・・・・についてお知らせいたします。
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
・・・にさらに付け加えますと、
...에 관하여 말씀드리자면,
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
...에 대해서 언급하자면,
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
・・・についてお伺いします。
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
・・・に代わって連絡しております。
...를 대신하여 글을 드립니다.
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

・・・・していただけないでしょうか。
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・していただければ幸いです。
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・を送っていただけますか。
...를 보내주시겠습니까?
คำขอทางการ สุภาพ
是非・・・・を購入したいと思います。
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
คำขอทางการ สุภาพ
・・・・は可能でしょうか?
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
คำขอทางการ สุภาพ
・・・・を紹介してください。
...를 추천해 주시겠습니까?
คำขอทางการ โดยตรง
・・・・をお送りください。
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
คำขอทางการ โดยตรง
至急・・・・してください。
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
คำถามทางการ โดยตรง
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
คำถามทางการ โดยตรง
・・・・することを目的としております。
저희의 목적은 ... 입니다.
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
大変申し訳ございませんが・・・・
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
ทางการ สุภาพ
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・してくださいますようお願いいたします。
미리 감사의 말씀 드리며...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
ทางการ สุภาพ
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
ทางการ สุภาพ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
ทางการ สุภาพ
お力添えいただきありがとうございます。
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
ทางการ สุภาพ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
ทางการ โดยตรง
さらに情報が必要な場合は・・・・
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
ทางการ โดยตรง
誠にありがとうございました。
당신의 수고에 감사드립니다.
ทางการ โดยตรง
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
お返事を楽しみに待っています。
조만간 답장 받길 기대합니다.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
敬具
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬白
... (자신의 이름) 드림,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
敬具
.... 보냄,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
よろしくお願い致します。
.... 보냄,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน