ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Estimata John
Kære John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Plu al...
I fortsættelse af...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Kun referenco al...
I henhold til...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ สุภาพ
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
คำขอทางการ สุภาพ
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
คำขอทางการ สุภาพ
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
คำขอทางการ โดยตรง
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ โดยตรง
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
คำถามทางการ โดยตรง
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
คำถามทางการ โดยตรง
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ทางการ สุภาพ
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
ทางการ สุภาพ
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ทางการ สุภาพ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ทางการ สุภาพ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
ทางการ สุภาพ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ทางการ โดยตรง
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
ทางการ โดยตรง
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
ทางการ โดยตรง
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Altestime,
Med venlig hilsen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Altestime,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Altestime,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน