ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Dear Sir,
Bäste herrn,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Bästa fru,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Bästa herrar,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
Bäste John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
Vidare till ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
Med hänvisning till ...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ทางการ สุภาพ
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
ทางการ สุภาพ
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ทางการ โดยตรง
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Regards,
Hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน