ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear Mr. President,
拝啓
・・・・様
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Dear Sir,
拝啓
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
拝啓 
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
拝啓
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
拝啓 
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
To whom it may concern,
関係者各位
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
拝啓
・・・・様
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
佐藤太郎様
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
佐藤太郎様
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you regarding…
・・・・についてお知らせいたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection with ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
・・・にさらに付け加えますと、
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire about…
・・・についてお伺いします。
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf of...
・・・に代わって連絡しております。
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly recommended by…
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Would you mind if…
・・・・していただけないでしょうか。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be grateful if you could...
・・・・していただければ幸いです。
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
・・・・を送っていただけますか。
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in obtaining/receiving…
是非・・・・を購入したいと思います。
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
・・・・は可能でしょうか?
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
・・・・を紹介してください。
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
・・・・をお送りください。
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested to…
至急・・・・してください。
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
What is your current list price for…
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and we would like to know ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your advertisment that you produce…
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
・・・・することを目的としております。
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your proposal and…
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you that…
大変申し訳ございませんが・・・・
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
The attachment is in...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
ทางการ สุภาพ
For further information please consult our website at…
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

If you need any additional assistance, please contact me.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further assistance, please let us know.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as possible because…
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
ทางการ สุภาพ
If you require any further information, feel free to contact me.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility of working together.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this matter.
お力添えいただきありがとうございます。
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing this with you.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
ทางการ โดยตรง
If you require more information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
誠にありがとうございました。
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct telephone number is…
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
敬具
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
敬具
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
敬白
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
敬具
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Regards,
よろしくお願い致します。
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน