ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Dear Sir,
Vážený pane,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Vážená paní,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Dobrý den,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
Milý Johne,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
V návaznosti na...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
V návaznosti na...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
ทางการ สุภาพ
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
ทางการ สุภาพ
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
ทางการ โดยตรง
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
S pozdravem,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
S úctou,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน