ภาษาจีน | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Dear Sir,
尊敬的先生,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
尊敬的女士,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
亲爱的约翰,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
因贵公司...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
鉴于贵公司...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Would you mind if…
请问您是否介意...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
您是否能够...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
我必须问您是否...
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
您能推荐...吗?
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
我们的意向是...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
The attachment is in...
附件是...格式的
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
ทางการ สุภาพ
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
ทางการ สุภาพ
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
ทางการ โดยตรง
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
此致
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
此致
敬礼
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
肃然至上
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
祝好
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Regards,
祝好
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน