ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Geachte heer President
Kære Hr. Direktør,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
Geachte heer
Kære Hr.,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
Geachte dames en heren
Til hvem det måtte vedkomme,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Beste Jan
Kære John,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver til dig angående...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i anledning af...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Met betrekking tot ...
I fortsættelse af...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ten aanzien van ...
I henhold til...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
Ik schrijf u uit naam van ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Zou u het erg vinden om ...
Ville du have noget imod hvis...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Vil du være så venlig at...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ สุภาพ
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
คำขอทางการ สุภาพ
Ik zou u willen vragen, of ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
คำขอทางการ สุภาพ
Kunt u ... aanbevelen ...
Kan du anbefale...
คำขอทางการ โดยตรง
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
คำขอทางการ โดยตรง
U wordt dringend verzocht ...
Du anmodes til snarest at...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi ville sætte pris på hvis...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
คำถามทางการ โดยตรง
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
คำถามทางการ โดยตรง
Het is ons oogmerk om ...
Det er vores intention at...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi må desværre meddele dig at...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
De bijlage is in ... formaat.
Bilaget er i...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ทางการ สุภาพ
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Bij voorbaat dank.
Tak på forhånd...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
ทางการ สุภาพ
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ทางการ สุภาพ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ทางการ สุภาพ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tak for din hjælp i denne sag.
ทางการ สุภาพ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ทางการ โดยตรง
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hvis du behøver mere information...
ทางการ โดยตรง
Wij waarderen u als klant.
Vi sætter pris på din forretning.
ทางการ โดยตรง
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
Ik hoor graag van u.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Hoogachtend,
Med respekt,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
Groeten,
Med venlig hilsen
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน