ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ธุรกิจ | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

尊敬的主席先生,
Monsieur le Président,
ทางการเป็นอย่างมาก ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อของเขา
尊敬的先生,
Monsieur,
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的女士,
Madame,
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur
ทางการ เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแผนก
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
尊敬的史密斯女士/小姐,
Madame Dupont,
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ ไม่รู้สถานะสมรส
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
ทางการน้อยลง คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
ไม่ทางการ คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน ไม่ค่อยรู้จักกัน
我们就...一事给您写信
Nous vous écrivons concernant...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
我们因...写这封信
Nous vous écrivons au sujet de...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
因贵公司...
Suite à...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
鉴于贵公司...
En référence à...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
我写信想询问关于...的信息
J'écris afin de me renseigner sur...
ทางการน้อยลง เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
我代表...给您写信
Je vous écris de la part de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
...诚挚推荐贵公司
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด

อีเมล - เนื้อหาหลัก

请问您是否介意...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
您是否能够...
Auriez-vous l'amabilité de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
如果您能...,我将不胜感激
Je vous saurai gré de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
如果您能… ,我将非常感激
Je vous saurai gré de...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
您能将…发送给我吗?
Pourriez-vous me faire parvenir...
คำขอทางการ สุภาพ
我们对获得/接受...很有兴趣
Nous sommes intéressés par la réception de...
คำขอทางการ สุภาพ
我必须问您是否...
Je me permets de vous demander si...
คำขอทางการ สุภาพ
您能推荐...吗?
Pourriez-vous recommander...
คำขอทางการ โดยตรง
您能将...发送给我吗?
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
คำขอทางการ โดยตรง
请您尽快按要求将...
Nous vous prions de...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
如果您能...,我们将不胜感激
Nous vous serions reconnaissants si...
คำขอทางการ สุภาพ ในฐานะของบริษัท
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Quelle est votre liste des prix pour...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
คำถามทางการ โดยตรง
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
คำถามทางการ โดยตรง
我们的意向是...
Notre intention est de...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
我们仔细考虑了您的建议和...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจ
很抱歉地通知您...
Nous regrettons de vous informer que...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำขอ
附件是...格式的
Le fichier joint est au format...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอียดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แนบเข้ามา
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
ทางการ โดยตรง ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
ทางการ สุภาพ
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
ทางการ เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ

อีเมล - การปิดท้าย

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
提前谢谢您...
En vous remerciant par avance...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
麻烦您请尽快回复,因为...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
ทางการ สุภาพ
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
ทางการ สุภาพ
我很期待将来有合作的可能性。
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
ทางการ สุภาพ
谢谢您在这件事上的帮忙。
Merci pour votre aide.
ทางการ สุภาพ
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Dans l'attente d'un entretien prochain.
ทางการ โดยตรง
如果您需要更多信息...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
ทางการ โดยตรง
和您做生意,我们觉得很愉快。
Merci de votre confiance.
ทางการ โดยตรง
请联系我,我的电话号码是...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
期待着尽快得到您的回复。
Dans l'attente de votre réponse.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
此致
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
此致
敬礼
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
肃然至上
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
祝好
Meilleures salutations,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้างต้น
祝好
Cordialement,
ไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงานด้วยกัน