ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
¿Cuándo le convendría?
Mikor lenne jó Önnek?
ทางการ สุภาพ
¿Podemos concertar una reunión?
Megbeszélhetünk egy találkozót?
ทางการ สุภาพ
Creo que deberíamos reunirnos.
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
ทางการ สุภาพ
¿Sería posible fijar otra fecha?
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
ทางการ สุภาพ
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
El kell halasztanom a találkozónkat .....
ทางการ สุภาพ
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
ทางการ สุภาพ
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
ทางการ โดยตรง
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
ทางการ สุภาพ
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
ทางการ สุภาพ
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
ทางการ สุภาพ
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
ทางการ สุภาพ