ภาษาเดนิช | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Я хотел бы встретиться с г-м Смидтом. Когда это возможно?
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Когда вас устроит?
Hvornår passer det dig?
ทางการ สุภาพ
Мы могли бы встретиться?
Kan vi arrangere et møde?
ทางการ สุภาพ
Думаю, нам необходимо встретиться
Jeg synes vi skal mødes.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Я хотел бы узнать, возможно ли переложить нашу встречу?
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Я не смогу сделать это завтра в 14.00. Мы можем переложить это, скажаем, на 16.00?
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
ทางการ สุภาพ
Возможно ли условиться на другое число?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
ทางการ สุภาพ
Я вынужден переложить нашу встречу на...
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
ทางการ สุภาพ
К сожалению, тот день, на который мы договорились о встрече у меня забит. Возможно ли установить другую дату?
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
ทางการ สุภาพ
Я вынужден изменить дату нашей встречи
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
ทางการ โดยตรง
Мы можем сделать это немного раньше/позже?
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
ทางการ สุภาพ
К сожалению, должен сообщить, что я не смогу присутствовать на нашей предполагаемой встрече и поэтому должен от нее отказаться
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
ทางการ สุภาพ
Боюсь, я вынужден отменить нашу встречу завтра
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
ทางการ สุภาพ
Ввиду..., боюсь, я не смогу присутствовать на встрече
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
ทางการ สุภาพ