ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mikor lenne jó Önnek?
När skulle det passa för dig?
ทางการ สุภาพ
Megbeszélhetünk egy találkozót?
Kan vi planera in ett möte?
ทางการ สุภาพ
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
Jag tycker att vi kunde träffas.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
ทางการ สุภาพ
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
ทางการ สุภาพ
El kell halasztanom a találkozónkat .....
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
ทางการ สุภาพ
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
ทางการ สุภาพ
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
ทางการ โดยตรง
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
ทางการ สุภาพ
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
ทางการ สุภาพ
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
ทางการ สุภาพ
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
ทางการ สุภาพ