ภาษาสวีดิช | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kiam ĉu konvenas al vi?
När skulle det passa för dig?
ทางการ สุภาพ
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Kan vi planera in ett möte?
ทางการ สุภาพ
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Jag tycker att vi kunde träffas.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
ทางการ สุภาพ
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
ทางการ สุภาพ
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
ทางการ สุภาพ
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
ทางการ สุภาพ
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
ทางการ โดยตรง
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
ทางการ สุภาพ
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
ทางการ สุภาพ
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
ทางการ สุภาพ
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
ทางการ สุภาพ