ภาษาดัช | สำนวน - ธุรกิจ | การนัดหมาย

การนัดหมาย - การจัดเตรียม

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Wanneer schikt het u?
ทางการ สุภาพ
Můžeme si sjednat schůzku?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
ทางการ สุภาพ
Myslím, že bychom se měli setkat.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - เลื่อนเวลา

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
ทางการ สุภาพ
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
ทางการ สุภาพ
Musím odložit naši schůzku do...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
ทางการ สุภาพ
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
ทางการ สุภาพ
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
ทางการ โดยตรง
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
ทางการ โดยตรง

การนัดหมาย - การยกเลิก

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
ทางการ สุภาพ
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
ทางการ สุภาพ
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
ทางการ สุภาพ
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
ทางการ สุภาพ