ภาษาฟินนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m.
aamup.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
โดยประมาณค่า
n. (noin)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ชื่อมหาวิทาลัย
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
นั่นก็คือ
eli
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
ตัวเลข
nro. (numero)
ใช้สำหรับคำสั่ง
ทุกปี
per vuosi
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
รองประธาน
Varapresidentti
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน