ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m.
a.m. (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
จำกัด
Ltd. (limited)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
ตัวเลข
no. (number)
ใช้สำหรับคำสั่ง
ทุกปี
p.a. (per annum)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
รองประธาน
VP (vice president)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน