ภาษาเช็ค | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a.m.
a. m.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
โดยประมาณค่า
přibl. (přibližně)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
เนื่องในความตั้งใจของ...
MP. (do vlastních rukou)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
ปริญญาตรี
Bc. (Bakalář)
ชื่อมหาวิทาลัย
เวลายุโรปกลาง
CET (Středoevropský čas)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
นั่นก็คือ
tj. (to jest)
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ร่วมมือกับ
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
จำกัด
a.s. (akciová společnost)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (chybějící data)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
ตัวเลข
č. (číslo)
ใช้สำหรับคำสั่ง
ทุกปี
p.a. (per annum - ročně)
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
นาฬิกา
p. m.
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
รองประธาน
VP (viceprezident)
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน