ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a. m.
de. (délelőtt)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
přibl. (přibližně)
kb. (körülbelül)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
MP. (do vlastních rukou)
figyelmébe (levélcímzéskor)
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Středoevropský čas)
CET (Közép-Európai Idő)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Mélt. (Méltósága)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)
azaz
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
egyesült társaság
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
a.s. (akciová společnost)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (chybějící data)
n/a (nem alkalmazható)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
č. (číslo)
sz. (szám/számú)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum - ročně)
évente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p. m.
du./este (délután/este)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (viceprezident)
Elnökhelyettes
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน