ภาษาฟินนิช | สำนวน - ธุรกิจ | ตัวย่อ

ตัวย่อ - ตัวย่อทางธุรกิจ

a. m.
aamup.
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00 แต่ก่อน 12:00
přibl. (přibližně)
n. (noin)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลาอื่นๆ
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
tj. (to jest)
eli
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
č. (číslo)
nro. (numero)
ใช้สำหรับคำสั่ง
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา แต่ก่อนเที่ยงคืน
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งสองหน้า
VP (viceprezident)
Varapresidentti
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน