ภาษาเช็ค | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Имя
Křestní jméno
ชื่อของผู้สมัคร
Фамилия
Příjmení
นามสกุลของผู้สมัคร
Дата рождения
Datum narození
วันเกิดของผู้สมัคร
Место рождения
Místo narození
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Гражданство
Národnost
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Семейное положение
Rodinný stav
สถานะของผู้สมัคร
холост/незамужем
Svobodný(á)
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Женат/замужем
Ženatý/Provdaná
มีสามีหรือภรรยา
Вдовец/вдова
Ovdovělý(á)
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Адрес
Adresa
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Телефон
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-Mail
E-mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Сайт
Website
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Начальная школа
Základní škola
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Средняя школа
Základní škola, 2. stupeň
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Старшая школа
Střední škola
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
университетский колледж
Vysoká škola
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Детский сад
Přípravná škola
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Начальная школа
Základní škola, 1. stupeň
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Средняя школа
Střední škola
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Техникум/лицей
Vyšší střední škola
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Университет
Univerzita
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Опыт работы в...
Pracovní zkušenost v ...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Стажировка в...
Stáž v...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Волонтерская практика в ...
Dobrovolnická práce v...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Хорошо владею (устный, письменный)
Dobrá znalost slovem i písmem
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Свободно владею (устный, письменный)
Plynulá znalost slovem i písmem
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Со знанием компьютера
Počítačově gramotný
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Со знанием CAD / CAM.
Znalost CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Řidičský průkaz B
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้