ภาษารัสเซีย | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

이름
Имя
ชื่อของผู้สมัคร
Фамилия
นามสกุลของผู้สมัคร
생년월일
Дата рождения
วันเกิดของผู้สมัคร
출생지
Место рождения
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
국적
Гражданство
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
결혼 여부
Семейное положение
สถานะของผู้สมัคร
미혼
холост/незамужем
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
기혼
Женат/замужем
มีสามีหรือภรรยา
미망인
Вдовец/вдова
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
주소
Адрес
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
전화
Телефон
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
이메일 (E mail)
E-Mail
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
웹 사이트
Сайт
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
초등학교
Начальная школа
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
중학교
Средняя школа
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
고등학교
Старшая школа
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
대학교
университетский колледж
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
유아 학교
Детский сад
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
초등학교
Начальная школа
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
중등학교
Средняя школа
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
식스-폼 컬리지
Техникум/лицей
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
대학교
Университет
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
...에서의 업무 경력
Опыт работы в...
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
...에서 인턴쉽
Стажировка в...
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
..에서의 봉사활동
Волонтерская практика в ...
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Хорошо владею (устный, письменный)
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Свободно владею (устный, письменный)
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
컴퓨터 사용 능력이 있는
Со знанием компьютера
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
CAD/ CAM 사용 능력
Со знанием CAD / CAM.
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
현재 ... 면허증 소지자
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้