ภาษาจีน | สำนวน - การสมัครงาน | ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว - ข้อมูลส่วนตัว

Nome
名字
ชื่อของผู้สมัคร
Cognome
นามสกุลของผู้สมัคร
Data di nascita
生日
วันเกิดของผู้สมัคร
Luogo di nascita
出生地
สถานที่เกิดของผู้สมัคร
Nazionalità
国籍
ประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร
Stato Civile
婚姻状况
สถานะของผู้สมัคร
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
ยังไม่แต่งงานแต่มีความสัมพันธ์
Coniugato/a
已婚
มีสามีหรือภรรยา
Vedovo/a
丧偶
โสดเพราะคู่แต่งงานได้เสียชีวิตไปแล้ว
Indirizzo
地址
สถานที่ที่แน่นอนของผู้สมัครที่ได้อาศัยอยู่
Telefono
电话
หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสามารถติดต่อได้
E-mail
电子邮箱
อีเมลแอดเดรสของผู้สมัคร
Website
网址
อีเมลแอดเดรสส่วนตัวของผู้สมัคร

ประวัติส่วนตัว - การศึกษา

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
รูปแบบมาตรฐานการแสดงการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา
Scuola Elementare
小学
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 11 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Scuola Media
初中
โรงเรียนที่สอนความรู้ในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กโรงเรียนประถมและมัธยมอายุระหว่าง 11 ถึง 14 ปี ในสหรัฐอเมริกา
Scuola Media Superiore
高中
โรงเรียนมัธยมต้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14- 18 ปี
Università
大学
ชื่อมหาวิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
Asilo (solo in UK)
幼儿学校
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 4 -7 ปี
Scuola Elementare (solo in UK)
小学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 7-10 ปี
Scuola Secondaria
中学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 10-16 ปี
Scuola Superiore (solo in UK)
高等中学
สถานศึกษาในสหราชอาณาจักรอายุระหว่าง 16-18 ปี
Università
大学
ชื่อแบบสหราชอาณาจักรสำหรับการศึกษาชั้นสูง

ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่สามารถแสดงประวัติการทำงานของผู้สมัครได้
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
ใช้เพื่ออธิบายช่วงเวลาในการทำงาน เพื่อให้รู้รายละเอียดและความเชี่ยวชาญต่างๆในสภาพแวดล้อมการทำงาน
Stagista presso...
在...的实习经历
ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงช่วงเวลาในการทำงานเพื่อบอกถึงความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน ประโยคนี้ใช้บ่อยเมื่อคนหนึ่งต้องทำงานต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
ใช้เพื่อบอกช่วงเวลาที่ไม่ได้เงินเดือนโดยปกติเเล้วเราได้จัดตั้งอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ประวัติส่วนตัว - คุณสมบัติอื่นๆ

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้เข้าร่วมนั้นมีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในภาษาหนึ่งๆเป็นอย่างมาก
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครสามารถใช้ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างพื้นฐาน
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร /การเจรจา/การนำเสนอ
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Office programs และ HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความรู้ในการใช้word-processor/spreadsheet และ HTML programming.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถในการใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบคอมพิวเตอร์
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
ใช้เพื่อแสดงว่าผู้สมัครนั้นสามารถขับรถยนต์ได้